Fassade unbehandelt

Boden-Deckel-Schalung


Dimension

Qualität

Art.Nr.

VPE [Bund/Paket]


Nord. Fi./Ta. Boden-Deckel-Schalung, Typ D


27 x 171 mm

sf-nachsortiert

31401563

4 / 48


Sib. Lärche Boden-Deckel-Schalung, Typ D


27 x 171 mm

sf-nachsortiert

31573580

4 / 48Fassadenprofil


Dimension

Behandlung

Art.Nr.

VPE [Bund/Paket]


Nord. Fi./Ta. Fassadenprofil, konisch, N+F, sf-hbf


26-13 x 146 mm

sägerau

31501490

4 / 112


gehobelt

31501493

4 / 112


Sib.Lärche Fassadenprofil, konisch, N+F, sf-hbf


26-13 x 144 mm

sägerau

31573490

4 / 112


gehobelt

31573493

4 / 112Rautenleisten


Dimension

Behandlung

Art.Nr.

VPE [Bund/Paket]


Nord. Fi./Ta. Rautenleiste, Kanten gerundet, 17° abgeschrägt, sf-hbf


21 x 68 mm

fein gesägt

33003600

6 / 192


alls. gehobelt

32000000

6 / 192


Sib. Lärche Rautenleiste, Kanten gerundet, 17° abgeschrägt, sf-hbf


21 x 68 mm

fein gesägt

32073000

6 / 192


alls. gehobelt

33073609

6 / 192


27 x 55 mm

alls. gehobelt

32073001

6 / 216


27 x 70 mm

alls. gehobelt

33073603

4 / 196


Douglasie Rautenleiste, Kanten gerundet, 17° abgeschrägt, sf-hbf


21 x 68 mm

alls. gehobelt

36344103

6 / 192


27 x 55 mm

alls. gehobelt

36344303

6 / 216Rautenprofil N+F


Dimension

Behandlung

Art.Nr.

VPE [Bund/Paket]


Nord. Fi./Ta. Rautenprofil, 8mm Feder, Kanten gerundet, N+F, 15° abgeschrägt, sf-nachsortiert


21 x 90 mm

fein gesägt

32000000

4 / 168


27 x 90 mm

alls. gehobelt

32000000

4 / 168


Sib. Lärche Rautenprofil, 8mm Feder, Kanten gerundet, N+F, 15° abgeschrägt, sf-nachsortiert


21 x 90 mm

fein gesägt

32073000

4 / 168


27 x 90 mm

alls. gehobelt

32073000

4 / 168


27 x 96 mm

alls. gehobelt

31573671

4 / 144


Douglasie Rautenleiste, 8mm Feder, Kanten gerundet, N+F, 15° abgeschrägt, sf-nachsortiert


21 x 90 mm

fein gesägt

32000000

4 / 144